Adatvédelemi nyilatkozat

Share Button

Az mnnsz.hu üzemeltetője, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (Székhely: 1214 Budapest, Orion u. 14.. Adószám: 18208929-1-43  Cégjegyzékszám: 14201; Bankszámlaszám: HUF K&H Bank: 10401282-50526585-88761006; kijelenti hogy: Az mnnsz.hu üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az MNNSZ internet oldalain történ? regisztrációval, és a hírlevélre történ? feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az MNNSZ. az Ön adatait a szükség szerint elvégezend? szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi el?írások betartása mellett felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésr?l tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az “Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. 1214 Budapest, Orion u. 14.” címre, vagy a info@mnnsz.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felel?sséget nem vállalunk.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-87682/2015.

1. ADATKEZEL?
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) az MNNSZ (1214 Budapest, Orion u. 14..; cégjegyzékszáma: 14201; képviseli: Kiss Ern? elnök, adatvédelmi nyilvántartási szám: ; e-mail cím: info@mnnsz.hu) mint adatkezel? (a továbbiakban: Adatkezel?) által üzemeltetett, a mnnsz.hu  (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelel? adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezel? a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felel?s hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezel?nek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el a 6. Felhasználó Nyilatkozata pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

3. MÓDOSÍTÁS
Mindenkinek joga van arra, hogy Az Adatkezel? fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezel? a Weboldalon legkés?bb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése el?tti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezel? a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhet? felhasználói fiókon (az új Jogtár online platformjában, vagyis a www.uj.jogtar.hu oldalon) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhet?ségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkés?bb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése el?tti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a Web­oldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellen?rzi. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhet?ségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE
A Felhasználó a Weboldalon több alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó (a továbbiakban: El?fizet?) igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerz?dés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A nem El?fizet?, de a Szolgáltatásokat igénybe vev? Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vev? Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelez?nek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató vagy használó nem El?fizet? Felhasználót is érteni kell.
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján El?fize? az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata el?tt megtette, továbbá magára nézve kötelez?nek fogadta el a rá vonatkozó Szerz?dés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekv?képességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képvisel?jük (általában a szül?) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ? sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk el?feltétele a törvényes képvisel? beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekv?képes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelel?en az Adatkezel? úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához el?zetesen beszerezte törvényes képvisel?jének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történ? teljes felel?sségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezel? kérésére bármikor az Adatkezel? rendelkezésére bocsátja. A cselekv?képtelen (14 év alatti vagy cselekv?képességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet ? nevében törvényes képvisel?je (általában a szül?) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ? vállalja a felel?sséget.

5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezel? által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelel?en a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a Regisztrációval meger?síti, hogy teljes kör?en megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelez?nek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezel? az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelel?en.
A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerz?dés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.
A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezel? tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés, valamint reklámhírlevél, direkt marketing és telemarketing/telesales céljából kezelje. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhet?ségek egyikén.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez f?z?d? jogait nem sértik.
Az El?fizet?k kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felel?sséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezel? felé.

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezel? által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme és a Szerz?désben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezel? és a Felhasználó védelmére, az Adatkezel?nek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások el?készítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezel? tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történ? felhasználása érdekében kerül sor.
Az Adatkezel? a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos el?írások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhet?ek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezel? csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezel? adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

8.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az Adatkezel? a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.
(2) Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe.
(3) Felhasználó cégének neve.
(4) Felhasználó cégének címe (város, utca, házszám, irányítószám)
(5) Felhasználó típusa (tervez?, kivitelez?, keresked?, felhasználó
(6) Felhasználó megszólítása (úr, asszony).
(7) A Weboldalon az Adatkezel? bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhet? ajánlat esetében), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezel? a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó.

8.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe,
(2) a Weboldalon történ? bejelentkezés kezd? és befejez? id?pontja, illetve
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függ?en a böngész? és az operációs rendszer típusa,
(4) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezel? a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

8.3. Az El?fizet?k által tett hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok Adatkezel? a hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
– online regisztrációs kód vagy cégnév és cím, illetve kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve;
– e-mail cím;
– telefonszám.

8. 4. Fogyasztói panaszbejelentések Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelez?en kezelt adatok:
(1) a fogyasztó neve, lakcíme;
(2) a panasz el?terjesztésének helye, ideje, módja;
(3) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
(4) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
(5) a jegyz?könyvet felvev? személy és ? telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével ? a fogyasztó aláírása; (6) a jegyz?könyv felvételének helye, ideje;
(7) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

Adatkezel? küls? hirdet?cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelel? (és a Felhasználót érdekl?) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni err?l a gyakorlatról és annak lehet?ségér?l, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában megadott elérhet?ségek egyikére.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezel? a következ? célból küldhet értesítést:
– a szolgáltatás részét képez? rendszerüzenetek küldése;
– regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
– szolgáltatással kapcsolatos emlékeztet?k;
– válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
– hírlevél;
– promóciós ajánlatok.

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezel?, az ilyen ?értesítési listáról? nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezel? vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehet?ségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehet?ségeket marketing célokra nem használja fel.
Az Adatkezel? minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén ? amennyiben küld ilyet a Felhasználónak ? biztosítja az ezekr?l történ? leiratkozás lehet?ségét, így a kés?bbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.

Regisztrációs formanyomtatványok, megrendel?lapok: az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (regisztráció típusától függ?en nevet, születési nevet, születési helyet, id?pontot, anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, e-mail címet) kérjük el. A fizet?s szolgáltatás igénybevételéhez olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a bankkártya száma. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítésének, lezárásának el?segítése, illetve az értesítési kötelezettségek szerz?désszer? teljesítése miatt van szükség.

Hírlevél: az Adatkezel? hírlevélküld? szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezel? a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezel? hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg ?ket a hírlevél fogadására megadott elérhet?ségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél- szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezel?nek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhet?ségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Saját üzletszerzés: a Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezel? saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségeken. Az Adatkezel? bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott id?közönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató e-mail elküldésével a jöv?ben bármikor lemondhatják e tájékoztató szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett e-mail címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára ? hozzájárulásuktól függ?en ? bizonyos id?közönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezel?nél a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségeken.

Értesítés regisztráció megtörténtér?l, szolgáltatások tartalmának változásáról: regisztrációhoz, el?fizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy els? üdvözl? üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk. Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, min?ségét, igénybevételi lehet?ségeit érint? változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen ?értesítési listáról? nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezel? vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehet?ségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehet?ségeket marketing célokra nem használja fel.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezel? az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhet?vé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezel?t felel?sség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezel? jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezel? tevékenységéhez, illetve m?ködéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerül? személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezel? a Szolgáltatások m?ködtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgy?jtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását 14-15. pontban foglaltak szerint.

A Felhasználó egyedül felel?s az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezel?nek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezel?t mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséb?l ered? vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a Regisztrációt visszaigazoló e-mail-ban található Adatmódosító link segítségével módosíthatják.

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezel? a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott id?tartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelel?en történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követ? adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezel? jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

10. ADATKEZELÉS ID?TARTAMA
Az adatkezelés id?tartama a Szolgáltatás igénybevételi lehet?ségének megsz?nését?l (így különösen a Regisztráció törlését?l) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megsz?nését követ?en ennyi id?n belül merülhet fel az Adatkezel?nek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezel?vel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshet? maradjon, és az Adatkezel? szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.
Az Adatkezel? törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a f?könyvi számlákat, az analitikus, illetve részletez? nyilvántartásokat is), legalább 8 évig meg?rzi.
Az Adatkezel? tevékenysége megfelel az információbiztonsági irányítási rendszereket meghatározó ISO27001 szabvány követelményeinek. Az Info tv.-nek megfelel?en, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezel? a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerz?dés teljesítése, vagy az Adatkezel? valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezel? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából ? ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f?z?d? jog korlátozásával arányban áll ? további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követ?en is kezelheti.

11. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezel? az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelel?en mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezel? tevékenysége megfelel az információbiztonsági irányítási rendszereket meghatározó ISO27001 szabvány követelményeinek.
A Szolgáltatásoknak ún. felh?alapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felh?alkalmazások jellemz?en nemzetközi, illetve határokon átnyúló természet?ek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhet? szerverközpont. A felh?alkalmazások f? el?nye, hogy földrajzi helyt?l lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan b?víthet? informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
Az Adatkezel? a lehet? legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felh?szolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem el?tt tartó szerz?dést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellen?rizze.

Linkek: lehetséges, hogy az Adatkezel? Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehet?ségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezel? semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezel? által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó küls? weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezel? általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti el?zetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezel? jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböz? adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezel? hatósági adatkérések teljesítése el?tt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezel? által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezel? megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végz? személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes adatokat a fentiek szerint átvev?k az Adatkezel?nek biztosítanak szolgáltatásokat és els?sorban Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben m?ködnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezel? utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ett?l eltér? célra az adatokat, illetve ?ket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
Az Adatkezel? a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.
Kérjük, hogy olvassa el az ?Adatbiztonság? és az ?Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése? szakaszokat is az adattovábbítás tekintetében!

13. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS
13.1. Saját cookie-k elhelyezése
Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi ? azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas ? jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez köt?d? információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfel?l többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfel?l kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehet?ségeket.
A cookie-k segítségével például tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely m?ködését. Mindezek érdekében az olyan Felhasználói tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gy?jtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.
Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A keres? és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy meg?rzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a keres? sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, valamint ? vissza tudja utasítani a böngész? cookie-kat a böngész? beállításain keresztül ? azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngész?jét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat (például az új Jogtár online platformját a www.uj.jogtar.hu oldalon) nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
A Szolgáltatásokat nagyszámú Felhasználónk használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltér? felhasználási céllal és területtel. A Szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban Felhasználóink igényeihez és lehet?ségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikr?l átfogó képet kapunk. Felhasználóink nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészít? módszer, ha a szokásaikat és a Szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gy?jtjük és elemezzük.

13.2. Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is ?sütiket? (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezel? tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerz?dés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történ? használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekr?l szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felel?s a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszer?ségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.
Az Adatkezel? a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követ? azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára:
– Google Adsense,
– Google Co-op (search),
– Adverticum,
– Gemius,
– Median Webaudit,
– OpenX,
– Facebook (likebox, share),
– Addthis.com (share),
– Apple Inc. (meta tag),
– Etarget.

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHET?SÉGEK
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésr?l, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben ?ket megillet? jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezelésér?l a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezel? kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehet?ségeire is. Az adatkezelésr?l való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kér? az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezel?höz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezel? a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési id?tartamon belül lehetséges.

(b) Törlés
Az Adatkezel? a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó ? a lenti c) pontra tekintettel ? kéri. Ha egy el?zetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti el?írásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerz?dés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell ?rizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes kör? elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezel? költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezel?nek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezését?l számított harminc (30) napon belül az Adatkezel? törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.
Az Adatkezel? a helyesbítésr?l és a törlésr?l az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mell?zése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezel? zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhet?, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezel? kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés
Az Adatkezel? megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelm?en.
Amennyiben az Adatkezel? a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ? harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehet?ségér?l.

15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK
(a) Tiltakozási jog
A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezel?höz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezel? vagy az adatátvev? jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehet?vé teszi.

Az Adatkezel? az adatkezelés egyidej? felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményér?l a kérelmez?t írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezel? az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezel? köteles a tiltakozásról, illet?leg az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezel?nek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezel? a döntésre megadott határid?t elmulasztja, az ellen a döntés közlését?l vagy a határid? utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezel? székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per ? az érintett választása szerint ? az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék el?tt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezel? kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.
Korlátozottan cselekv?képes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képvisel?jük az Adatkezel?höz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képvisel?i mivoltát az Adatkezel?nek hitelt érdeml? módon bizonyította. Cselekv?képtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képvisel?je gyakorolja, kötelezettségeit teljesíti.

16. AZ ADATALANYT VÉD? TOVÁBBI GARANCIÁK
Minden Felhasználónak joga van arra, hogy
– tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak f? céljairól, valamint az adatállományt kezel? személyér?l és szokásos lakhelyér?l vagy székhelyér?l;
– ésszer? id?közönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekr?l az adatokról számára érthet? formában tájékoztassák.

17. ADATKEZEL?NÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELEL?S SZEMÉLY
Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefügg? döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezel?nél az adatvédelemért felel?s, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

18. EGYÉB
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezel? közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezel? eszközei egészének vagy jelent?s részének felvásárlója, a jelen Adatkezelési Szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében az Adatkezel? kedvezményezettjének/engedményesének min?sül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Adatkezelési Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen el?nyt vagy jogosultságot tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

Kiss Ernő
elnök