Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Szolár szótár

Share Button

Abszorpció (fényelnyelés)

A napelem a fény elnyelése által termel villamos energiát, recipe azaz fény-elektromos energia-átalakítóként viselkedik. Minél jobb a fényelnyelési tulajdonság, purchase annál nagyobb a hatásfok, így kisebb felület elegend? azonos teljesítmény eléréséhez.

AC

A váltakozó áram rövidítése. A napelemek közvetlenül egyenáramot (DC) szolgáltatnak; ahhoz, hogy háztartási gépeinket használni tudjuk róluk, egy invertert kell alkalmazni, ami szinuszos váltakozó áramot állít el?.

Ad-Vesz (szaldós) mér?

Kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmér?. Hálózatra tápláló rendszer esetén a fölösleges (háztartási fogyasztáson felül) termelt villamos energiát a hálózatba tápláljuk vissza. A fogyasztó által megtermelt villamos energiát az áramszolgáltató átveszi – a mérés elvéb?l ered?en – a szolgáltatott egységáron. A naper?m? által termelt villamos energia és a közcélú hálózatból vételezett villamos energia különbözetét fizetjük, többlet termelés esetén pedig visszakapjuk a szolgáltatótól.

Air Mass – AM

Légkör tisztasági tényez?, ennek értéke közép-Európában 1,5.

A napsugárzás a Föld légkörének szélén 1.325-1.408 W/m2. Ez a napállandó, mely érték az évszakok függvényében változik, átlagos értéke 1.367±3% W/m2.

Ezt a sugárzást AM 0-val jelöljük. Az “AM” az angol Air Mass (légréteg) elnevezésb?l adódik, a “0” érték pedig azt mutatja, hogy a fény még csak “0 légkör” hosszúságot tett meg a légkörben.

Ha a napfény az atmoszférán átvezet? legrövidebb utat választja, azaz mer?leges besugárzás esetén az Egyenlít?nél azt AM 1-gyel jelöljük. (“1 légkör” hosszúságot tett meg a légkörben) A napsugárzás a Föld atmoszféráján megtett mer?leges útja során visszaver?dik, szétszóródik és elnyel?dik, de még így is – ha nem felh?s az ég – kb. 1.000 W/m2 eléri a földet.

Ezzel ellentétben a nem mer?leges napsugárzás Európában évközben eléri az AM 1,5-ös értéket (1/sin 41,8°: napsugárzás AM értéke Közép-Európában)

A technikai adatok ezekre, a standard értékekre vonatkoznak:

névleges feltételek:  AM = 1,5 és STC: 1000 W/m2

cellah?mérséklet T:  25 °C

Akkumulátor

Energiatároló eszköz; mely speciális, ciklusálló változat. Képes hosszú id?n keresztül jó hatásfokkal feltölt?dni, majd kisülni akár tároló képessége 20%-áig is. Ezek az akkumulátortípusok a ciklusállóságot jóval nagyobb tömeg? ólommal tudják biztosítani, így sokkal nehezebbek az azonos tároló képesség? gépjárm?indító savas ólomakkumulátoroknál és költségesebbek is. Az autóakkumulátorok 1-1,5 év alatt tönkremennek a szél- és napenergiát hasznosító rendszerekben. Ez id? alatt is nagyon rossz hatásfokkal és nagy energiaveszteséggel (önkisülés) üzemelnek. Ezzel ellentétben a korszer? szolár savas ólomakkumulátorok 6…10 évet bírnak ki.
Szolár célra (szigetüzem? rendszerekhez) zselés akkumulátorokat is alkalmazunk, ez gondozásmentes, de ára duplája a savasnak.

Alállomás

Azon zárt terület, amely tartalmazza a hálózat vonali f?berendezéseken kívüli többi f?berendezését. (Így az er?m?vek hálózati kapcsolóberendezéseit tartalmazó alállomások is ide tartoznak.)

Alállomási f?berendezés

A transzformátorok, gy?jt?sínek, ezek és a vonali f?berendezések kapcsoló berendezései.

Alfogyasztó

Jelen szabályzat szempontjából jelenti azt a felhasználót, akit mért magánvezetékr?l látnak el villamos energiával, és a rendszerhasználati díjakat az elosztói engedélyessel számolja el.

Állomásfelel?s

Az állomásfelel?s az Elosztói Engedéyes, vagy az üzemeltet? személyi állományába tartozó azon személy, akit az üzemeltet? kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás vagy annak egy jól elhatárolt része feszültségmentesített állapotú munkára való átadása és feszültség alá helyezhet?sége tekintetében egyszemélyi felel?sséggel képviselje az illet? üzemeltet? üzemeltetési hatáskörébe tartozó alállomásban (NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomás és KÖF kapcsolóállomás) és azok biztonsági övezetében munkát végz? összes munkacsoportot az üzemirányító felé, és az üzemirányítót a munkacsoportok felé.

Amorf szilícium

Szabálytalan elrendezés? atomokból álló, fotoelektromos jelenséget produkáló anyag. Az ebb?l el?állított napelem csupán 0,5µm vastag, emiatt a vékonyréteg technológia különösen kedvez? árú.

Analemma

Az antik csillagászok szóhasználatában a latin equatio (egyenlet) illetve a görög analemma javítást, kiigazítást, korrekciót jelentett, azt az értéket, amelyet a valamilyen módon kiszámított vagy mért mennyiséghez hozzá kell adni, hogy a helyes értéket megkapjuk.

Az analemmagörbe kirajzolódik, ha minden nap a középid? szerinti délben (11 óra perckor) megjelöljük a gnomón árnyékának végét. Ekkor egy elnyújtott nyolcas alakú görbét kapunk. Ugyanígy megkapjuk az analemmát, ha a középid? szerinti délben lefényképezzük a Napot úgy, hogy mindig ugyanarra a filmre exponálunk egy éven keresztül.

Analemma

A függ?leges koordináta a Nap delelési szögének korrekciója (deklináció), fent észak, lent dél, a vízszintes koordináta pedig a Nap delelésének középid?höz viszonyított “sietése” illetve “késése”, órákban.

A Nap delelési (kulmináció) pontja a középid? szerint délben egy év során (Wikipédia).

Az id? kiegyenlítésére azért van szükség, mert a Nap helyzete alapján mért helyi id? (napóra, szextáns) nem egyezik az id?mérés alapját képez?, egyenletesen tel? középid?vel (karóra, falióra, kvarcóra, atomóra stb.). Az eltérésnek két f? oka, hogy

  1. a földpálya ellipszis és a keringési sebesség nem egyenletes,
  2. a földpálya (ekliptika) és az egyenlít? síkja nem esik egybe.

Kisebb anomáliát (eltérést) okoz a tavaszpont és a perihélium vándorlása, valamint a Föld forgási tengelyének és forgási sebességének id?szakos változása. Ezeket vagy a két f? komponens számításánál vesszük figyelembe, vagy hatásuk elhanyagolható.

Árnyékolás

A közvetlen napsugárzást megakadályozzák a napelemeket árnyékoló tárgyak, például kémények, fák és antennák. Az ebb?l ered? veszteség akár egész panelek teljesítményét is képes lerontani, így erre különösen kell figyelni a tervezés során.

Backup (tartalék) rendszer

Olyan hálózatra kapcsolt rendszereknél, ahol a tápellátás alternatív energiaforrásból (napelemekkel töltött akkumulátor, aggregátor, stb.) is megoldható, áramszünet esetén egy automatizmus néhány milliszekundum alatt átkapcsol a másodlagos forrásra az energiaellátás folytonosságának biztosítása érdekében.

Betáplálási mér?

Nem ad-vesz mér?s elszámolás esetén (50 kVA felett) a termelt energia mérése egy önálló mér?vel történik, ez a betáplálási mér?.

Betáplálási tarifa

Az adott ország törvényi szabályozásának megfelel? ár, amin az áramszolgáltató átveszi a megtermelt villamosenergiát – nem ad-vesz mér?s elszámolás esetén.

Besugárzás (irradiance)

A besugárzás az egységnyi felületre es? sugárzott teljesítmény. Jele E.

Definíciós egyenlete: E= d? / dA. Mértékegysége. [E] = W/m².

A Napból a föld felszínére mer?leges beesés mellett érkez? átlagos teljesítmény 1.367 W/m², amit napállandónak nevezünk.

A besugárzási mennyiség definíciójának szemléltetése 

Bypass (áthidaló, átereszt?) dióda

Egy cellasorral párhuzamosan kötött dióda – a panelen belül – a szakasz árnyékolása esetén átvezeti az áramot, így a jellemz?en több panelb?l álló soros kör teljesítményének csak egy töredéke esik ki.

DC
Egyenáram rövidítése. A napelemek közvetlenül egyenáramot állítanak el?, akkumulátorban is ilyen energia tárolható, azonban fogyasztóink jellemz?en váltakozóáramot igényelnek.

Degradáció
Amorf szilícium napelemek gyártás utáni öregedéssel járó teljesítmény csökkenése. Kb. 1.000 napos óra után a panelek teljesítménye stabilizálódik és beáll a gyártó által jelzett értékre.

Delelés lsd. Kulmináció

Diffúz (szórt) sugárzás

Akkor történik, amikor a közvetlen napsugárzás szóródik a felh?kön és a légköri részecskéken. A diffúz sugárzás is energia, csak kisebb teljesítmény?, mint a közvetlen napfényt. Nem mérhet? nagyság.

Direkt (közvetlen) sugárzás

Napsugárzás, amely közvetlen útvonalon éri el a föld felszínét (és a napelemeket). Ennek az ellenkez?je a diffúz sugárzás. Mérhet? nagyság.

D?lésszög
A vízszintes és a napelem síkja által bezárt szög. A telepítési hely határozza meg, mi az optimális beállítás, hazánkban az a szög 30-35° között van.

EPH (Egyen Potenciálú Hálózat)

A létesítményen belüli minden fémhálózatot, nagy kiterjedés? fém felületet galvanikusan össze kell kötni egymással, majd csatlakoztatni kell az épület érintésvédelmi hálózatába, így minden fém szerkezet és a talaj is azonos potenciálon van.

EVA

A napelem beágyazásázáshoz, alkalmazástól függ?en különféle anyagok, felépítések és gyártási eljárások használatosak. A rövid élettartalmú termékekhez, amelyek nincsenek nagy igénybevételnek kitéve, rendszerint egy felületi bevonat elegend? védelmet jelent. A kültéri moduloknál azonban teljes hermetikus lezárás szükséges a mechanikai stabilitás, az id?járás elleni védelem és az villamos szigetelés biztosítására. Általában a napelem két, átlátszó m?anyag hordozóréteg közé van beágyazva. Az el?lapi hordozóanyag lehet alacsony fémtartalmú szolár üveg, akrilüveg, teflon vagy más átlátszó m?anyag. A hátsó oldalon rendszerint üveget, átlátszatlan szintetikus anyagot (Tedlar) vagy fém felületet használnak. A kitölt? anyag rendszerint EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat), teflon vagy kiönt?gyanta.

A szabvány modulokat rendszerint EVA-val szigetelik. Ebben a gyártási eljárásban egy vékony réteg EVA-t visznek az els? üvegrétegre, ezt követik a napelemek, majd egy újabb EVA réteg, végül a hátsó hordozó anyag, ami rendszerint egy másik üvegréteg vagy m?anyag réteg. Ezután az egész szerkezetet alacsony nyomás és túlnyomás alkalmazásával magas h?mérsékleten laminálják.

A folyamat során az EVA réteg megolvad, összeragasztja a két hordozóréteget, körbeveszi a napelemeket és a villamos részeket minden oldalról. Ez a módszer 2 m x 3 m maximális modulméret el?állítását teszi lehet?vé. A hordozóanyagtól függ?en különböz? laminálási elrendezések valósíthatók meg.

Fehér fény

A napfényben minden hullámhosszúságú (szín?) fény jelen van. A keveredés eredménye a napfény fehér színe a látható tartományban.

Fényelnyel? bevonat

Egy rendkívül vékony réteg a napelemet borító üvegen, ami megakadályozza, hogy a fény reflektálódjon a felületr?l. Az a fény, ami visszaver?dik, nem termel villamos energiát, így ennek elkerülésére törekednek a panelgyártók.

Flash-lista

A modulgyártó minden modul teljesítményét megméri a végellen?rzéskor egy villanó fény (Flash) segítségével, amit Flasher-teljesítménynek neveznek. Flash-listát lehet kérni nagy mennyiség? modul vásárlásakor.

Ezek a teljesítményértékek pontosabbak, mint a típusetiketten megadottak, mivel ezek az el?bbi adatok a gyártási pontosság ingadozásait (pontatlanság) is figyelembe veszik.

Ezek az ún. Flasher-napszimulátorok A, B és C osztályban vannak besorolva, attól függ, hogy milyen jól tudnak STC körülményeket teremteni. A legjobb osztályú az A min?sítés? készülék.

Foton

Az elektromágneses sugárzás kett?s természet? alkotó eleme: részecskének és hullámnak is tekinthet?, attól függ?en, hogy milyen kölcsönhatásban vesz részt.

Földrajzi hosszúság

A pólusokon áthaladó, a Föld felszínén fekv? virtuális körök szögtávolsága fokokban, a greenwichi 0° hosszúságtól kiindulva keleti és nyugati (±) irányban, a földrajzi helyek meghatározására.

Földrajzi szélesség

Az Egyenlit?t?l északra és délre fekv? virtuális körök szögtávolsága a Föld felszinén, a földrajzi helyek meghatározására.

Függ?leges árnyékszög

A Nap magassági szögének az a komponense, amellyel a homlokzatra mer?leges síkban mérhet? a Nap horizontsík fölötti állása.

Globális sugárzás

A Nap sugárzási teljesítményének mérésére használatos fizikai jellemz?. Globálsugárzás alatt egy 1 m2 nagyságú, vízszintes felületre id?egység alatt érkez? összes sugárzási energia mennyiségét értjük. Ennek megfelel?en mértékegysége: J/s.m2 = W/m2. A globálsugárzás értéke nagymértékben függ a Nap állásától (évszak, napszak), és a légköri viszonyoktól (felh?k, leveg? relatív páratartalma).

Greenwich

 

 Az Old Royal Naval College területén elhelyezett Nullmeridián vonalát jelöl? remekm? és az épület kerítésén a tábla.

London legismertebb városrészén Greenwich-en keresztül megy át a 0. hosszúsági kör, azaz a Nullmeridián. Geográfikusok számára különösen fontos jelent?sség? a Greenwich Mean Time (GMT), ami 1928-ig a világid?t jelezte, amit aztán az egyetemes világid? az UTC (Coordinated Universal Time) váltott le.

A megfigyel? hosszúsági koordinátája az a ? szög, amit a megfigyel? helyén átmen? hosszúsági kör és a greenwichi 0°, hosszúsági kör síkja alkot. Ennek a szögnek a meghatározására meg kell mérnünk, hogy mikor delelt a nap (vagyis az árnyék mikor volt a legrövidebb, mikor volt éppen észak-déli irányú).

Greenwichben pontosan 12 óra 0 perckor delel a Nap. A megfigyel? helyén korábban vagy kés?bben delel, éppen annyi id?vel, amennyi id? alatt a Föld ? szöggel fordul el.

A Földön delelést?l delelésig átlagosan egy nap, azaz 24 óra telik el. Ennyi id? alatt a Föld valamivel több, mint 360°-ot fordul, vagyis 1 óra alatt hozzávet?legesen 15°-ot. Ezért a Földön kijelölt id?zónák elvileg 15°-onként követnék egymást, ha az országhatárokra nem lennénk figyelemmel.

Az is kiszámítható, hogy a Földnek 1°-os elforduláshoz lényegében 4 percre van szüksége. Az id?zónákat úgy jelölték ki, hogy a nyugati határukon 12 óra 0 perckor, a keleti határukon pedig 11 óra 0 perckor deleljen a Nap. ( lsd. Id?zóna)

Ha mi a GMT+1 id?zónában vagyunk, akkor földrajzi hosszúságunk a 15° és a 30° közé esik. A Nap pedig valamikor 11 óra perckor fog delelni. (A nyári id?számítás szerint ehhez még egy órát hozzá kell adnunk, vagyis nyáron a delelés 12 óra percre várható!).

Grid parity

A hálózati ár-egyenl?ség id?pontja; az a pont, ahol a megújuló forrásból nyert villamos energia ára megegyezik a hagyományosan termelt energia árával.

Hatásfok

A szolár technológiában a cellára, panelre értelmezett fogalom ?, mely megmutatja, hogy a bees? fény-teljesítmény hány százaléka alakul át elektromos energiává.
A hatásfokot a környezeti és a konstrukcióval összefügg? tényez?k egyaránt befolyásolják. A környezeti tényez?k közül a h?mérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felületének tisztaságát és a megvilágítás er?sségét is.

Helyi id?

A 0°-os hosszúságtól kelet felé 15° hosszúságonként egy órával növekv?, nyugat felé csökken? óraid?. Csillagászatilag csak a 15°-os és ennek többszörösei mentén fekv? hosszúságokon egyezik a közepes napid?vel. Ezekt?l a hosszúságoktól kelet-nyugat felé 7,5° szögtávolságig terjed?en egységesen használt ún.  “pontos id?”, vagy zónaid?. A zónák kiterjedése politikai határok miatt eltérhet ett?l a szabálytól. A zónán belül zónaid?nek is szokták nevezni (Oroszország 9 id?zónával rendelkezik).

Helyi középid?

A Föld egyenletes pályamozgásának feltételezésével számított, a földrajzi hosszúságoknak megfelel? közepes napid?. Magyarországon a közepes id? =: zónaid? (“pontos” id?) + (a vizsgált földrajzi hely hosszúsága fokokban -15°) x 4 perc.

HIT cella

A kristályos és az amorf cellák keveréke (pl. Sanyo; HIT, ang. Heterojunction with Intrinsic Thin layer). A HIT cellák vastagsága csak 0,2 mm a kristályos cellák 0,3 mm-es vastagságával ellentétben, de a 17%-os hatásfokot is elérhetik. A HIT-celláknál monokristályos szilícium wafererekr?l beszélünk, amik 2 réteg? szilícium rétegben fekszenek. A magasabb energiahozam a magasabb h?mérséklet és a sugárzási spektrum jobb hatásfokú kihasználásában rejlik.

A HIT napelemek sokkal jobb h?mérsékleti tulajdonságokkal bírnak és nagyobb hatásfokúak, mint a hagyományos kristályos szilícium napelemek.

Hot spot

Sorosan kötött napelemeknél, ha egy cellatartományt árnyékhatás ér, az nem vesz részt a termelésben, hanem áramkörileg ellenállásként viselkedik. Az így létrejött ellenálláson az átfolyó áram h?t generál, ami a cellák sérüléséhez vezethet, ezért bypass diódákkal kell az áram útját alternatív úton (párhuzamosan) biztosítani.

H?mérsékleti együttható

A legtöbb napelem teljesítményére negatívan hat a környezeti h?mérséklet növekedése. A panelek jellemzésére az áram-, feszültség- és teljesítmény-h?foktényez?t (-koeficienst) is megadják a gyártók %/°C értékben.
A fentiek miatt normális jelenség, hogy télen -ha hideg van, de er?sen süt a nap- többet termelnek, mint augusztusban azonos id? alatt.
A h?fokfüggést a cellák felületére felvitt fényelnyel? anyaggal megfordítja -azaz pozitív lesz- néhány gyártó.

Id?meridián

A Nap délben a pólusokon áthaladó 0°-os földrajzi hosszúság (képzeletbeli kör) fölött áll az égbolton, a csillagászatilag közepes napid?nek megfelel?en Greenwich-ben. Ett?l keletre 15°-ként egy-egy órával már elmúlt dél és ett?l nyugatra egy-egy órával korábban van dél, közepes napid? szerint. Ezért a 15°-os hosszúságok és ennek többszörösei mentén a grinicsi középid?t?l (GMT) kerek órákban mérhet? az eltérés. Ezen kitüntetett hosszúságok szerint van a Föld id? zónákra osztva. Ezeket a hosszúságokat kitüntetett szerepük okán id?meridiánoknak nevezzük. Az id?meridiánoktól keletre-nyugatra eltérve azonban – amennyiben a vizsgált hely nem id?meridiánra esik – a zónaid?t ki kell igazítani, hogy csillagászatilag közepes napid?t kapjunk a Nap égbolti állásának meghatározásához.

Id?zóna

(A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

Egy id?zóna a földfelszínnek az a területe, amelynek id?mér? eszközei azonos id?t mutatnak (ezt az id?t “zónaid?”-nek is nevezik, szemben a “helyi id?”-vel, amit az adott hely földrajzi hosszúsága határoz meg). Elméletileg az egyes id?zónákat hosszúsági körök határolják, a valóságban azonban politikai okokból az országhatárokhoz igazítják ?ket. Régen az emberek a 664HNap deleléséhez viszonyított helyi id?t használták, amely településr?l településre eltért. Az órák állandó állítása a közlekedés gyorsabbá és az órák pontosabbá válásával egyre nagyobb gondot jelentett.

Mindegyik id?zónát a 665Hkoordinált világid?höz (UTC) viszonyítják. A referenciahely a nulla meridián (0. 666Hhosszúsági kör), azaz a 667HLondon közelében található 668HGreenwichi Királyi Csillagvizsgálón átmen? 669Hf?kör, ezért a koordinált világid?t korábban 670Hgreenwichi középid?nek (GMT) nevezték. Az id?zónákra vonatkozó megállapodást a 671HNemzetközi Meridián Konferencián hozták meg.

A zónaid?k a UTC-t?l általában egész órában térnek el, ritkábban az egészhez képest fél óra, két esetben pedig negyed óra eltérés van. A másodperc számértéke mindenütt azonos. Nagy kelet-nyugati kiterjedés? országokban (például 672HKína) el?fordul, hogy egyetlen zónaid?t használnak; el?fordulnak más különlegességek is.

A Nap delelési (kulminációja) magassága télen 19,5°-21,5°, nyáron 64,5°- 67,5°. Ezekhez a hajlásszögekhez más- más sugárzási viszonyok és h?összegek tartoznak, melyek az évszakok változásának alapvet? okai.

Ha mi a GMT+1 id?zónában vagyunk, akkor földrajzi hosszúságunk a 15° és a 30° közé esik. A Nap pedig valamikor 11 óra perckor fog delelni. (A nyári id?számítás szerint ehhez még egy órát hozzá kell adnunk, vagyis nyáron a delelés 12 óra percre várható!).

Az UTC id?t bizonyos körökben a Z bet?vel jelölik, mivel a hozzá tartozó tengerészeti zóna jele Z (körülbelül 673H1950 óta), és ez a nullás id?zóna (vagyis zéró) 674H1920 óta. Mivel a NATO által használt fonetikus ábécében, és a rádióamat?röknél is a Z-t Zulu-nak mondják, ezért az UTC id?t is így nevezik. Ez alapján az UTC+1 Alpha time, az UTC+2 Bravo time és így tovább.

A magyarországi id?zóna téli id?számításkor UTC+1 (CET), 675Hnyáron UTC+2 (CEST).

Indium

Mennyisége a földkéregben kb. 0,1 ppm. Szinte kizárólag csak cink, réz vagy ólom mellett fordul el?. Az elmúlt években elképeszt? mértékben megugrott iránta a kereslet, ugyanis nem csupán a vékonyfilmes napelemek egyik f? alapanyaga, hanem a manapság oly divatos LCD- és plazma kijelz?ké is.

Infravörös fény

A napfényspektrum szabad szemmel nem látható, nagy hullámhosszúságú komponensekb?l álló tartománya. A Napból érkez? h?energia nagy részét az infravörös sugarak szállítják.

Inverter (DC/AC konverter)

A napelemek és a hálózat közötti kapcsolatot biztosító eszköz; els?dleges feladata a modulok szolgáltatta egyenáram átalakítása szinuszos váltakozó árammá. Hálózatra kapcsolt esetben az inverter további szinkronizációs és védelmi feladatokat is ellát, ami biztosítja az er?m? illeszkedését az áramszolgáltatói követelményekhez.

Irányszög
Megmutatja, hogy hány fokban (?) tér el a panelek tájolása a déli iránytól (dél=0°, kelet=-90°, nyugat=90°).

Kadmium (Cd)

A kadmiumot szinte kizárólag csak a cinkkohászat melléktermékeként nyerik ki. Mérgez? hatása miatt az Európai Unió jogszabályban korlátozza a felhasználását egyes árucikkekben (legutóbb 2011 májusában: 494/2011/EU), de a napelemek egyel?re nem kerültek be a szabályozás alá es? termékek körébe.

Kristályos napelem

Alapanyaga a tiszta kristályos szilícium. Struktúrájától függ?en különbséget teszünk monokristályos és polikristályos napelemek között. Általánosságban elmondható, a si-kristályos napelem modulok nagyobb hatékonyságúak, mint a vékonyfilmes napelemek. A legújabb kutatások szerint a szilícium alapú napelemek terrawattos (millió MW) lépték? elterjedését a szilícium mennyisége nem fogja korlátoznim mert az széles körben elérhet? és b?ségesen áll a világ rendelkezésére (Jacobson, M.Z.-Delucchi, M.A. 2010). A jelenlegi 2.000 tonnás felhasználás az ipar teljes igényének 10%-át teszi ki, de a napelemes felhasználás növekedésének üteme 20-25% körüli (Ristau, O. 2011).

Koszinusztörvény

A mi esetünkben ez a törvény azt jelenti, hogy ha valamely felületre a párhuzamosan érkez? sugarak nem mer?legesek, hanem a felület normálvektorával ? szöget zárnak be, akkor a felület besugárzása cos(?)-szorosa a felületre mer?legesen érkez? sugarak esetén létrejöv? besugárzásnak (lsd. alábbi ábrát).

A felület normálvektora. 

Megismételjük a besugárzásra érvényes összefüggést, csak más formában: E = E0 * cos(?), ahol E0 a mer?legesen érkez? sugarak által okozott besugárzást jelöli. Ennek a törvénynek az ismerete azért fontos, mert a napelem által termelt villamos áram a besugárzással lineárisan arányos.

Ha napelemeket kívánunk házunk tetejére telepíteni, akkor erre a törvényre nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis a napelemek rossz tájolása er?sen leronthatja azok áramtermel? képességét! Célszer? a napelemeket úgy helyezni, hogy az éves napjárásnak megfelel?en lehet?leg optimális teljesítménnyel üzemelhessen a fénysugarak beesése szerint.

Kulmináció = delelés

(alsó kulmináció, HUK és fels? kulmináció, HOK)

Delelés (kulmináció), csillagászati tünemény, az a pillanat, amikor egy égitest látszólag áthalad a megfigyelési hely délkörén. Fels? és alsó delelést különböztetnek meg. Fels? delelés esetében az égitest a legmagasabban áll a horizont fölött; közönségesen ezt nevezik delelésnek. Az alsó delelésnél a “cirkumpoláris csillagok” a legalacsonyabban állnak a horizont fölött, míg a többi égitest legalacsonyabban áll a horizont alatt; ilyenkor a Föld a másik oldalán van fels? delélesben. A Nap delelésekor van dél (helyi id?ben).

Az 676Hégitest áthaladása az égi 677Hmeridiánon:

Egy 678Hégitest a 679HFöld tengelyforgásától keletkez? napi 680Hmozgása során kör alakú pályát ír le az égen.

Pályájának a 681Hlátóhatár feletti legmagasabb pontját elérve történik a fels? kulmináció (C1, C2, C3), amely az északi féltekér?l nézve déli irányban következik be.
A pálya legalsó pontja az alsó kulmináció (C’1, C’2, C’3).

 

A csillag az “ÁTHALADÁS” pontjában éri el a fels? kulminációját.

Az is látható, hogy a cirkumpoláris csillagok alsó és fels? kulminációja egyaránt a 682Hlátóhatár (horizont) fölött van, míg a soha fel nem kel? 683H csillagok esetén mindkett? a látóhatár alatt van.

kW

kilowatt = 1.000 watt, teljesítmény mértékegysége. 1. 000 kW = 1 MW (megawatt).

kWh (kW x h = kW x óra)

A kilowattóra rövidítése. Az egy órán át 1.000 W – termelt vagy fogyasztott – energiának felel meg és 3,6 millió Joule energiával egyenl?.

kWp (Wp)

Standard mérési körülmények között (1.000 W/m2 besugárzott energia és 25 C° modulh?mérséklet) a maximális leadott teljesítménye egy szolár modulnak vagy er?m?nek. Ezredrésze a Wp; a modulok jellemzésére ez a mértékegység a használatosabb.

Látszólagos Nappálya

A Napnak a Földr?l látszó éves pályája, amelyet egy év alatt befut. A pálya látszólagos, mert nem a Nap mozog, hanem a Föld kering körülötte. Ezért az ekliptikát úgy is meghatározhatjuk, mint egy kört, amely a földpálya síkjának égi vetülete.

Megtérülési id?

Az az id?tartam, amikorra a befektetésünk összegét megtermeli a naper?m?, azaz amortizálódik. Kiszámításánál figyelembe kell venni a hozamon felül az eszközök öregedését, a villamos energia árának növekedését és még számos további tényez?t is (pl. állandó üzemi költségek: biztosítás, karbantartás stb.).

Modul h?tése, szell?ztetése

A napelemek hatásfokára negatív befolyással van a h?. Ezért a napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy mögöttük legyen hely a légáramlatnak (kémény hatás), így h?tve a napalemünk hátlapját.

Monitoring

A teljes napelemes rendszer megfigyelésére és adatrögzítésére szolgáló informatikai rendszer összesége.

MPP (Maximum Power Point)

Az a pont a napelem I-U (áram-feszültség) karakterisztikájának görbéjén, ahol az eszköz a legnagyobb teljesítmény leadására képes. Ez a pont az üzemi körülmények változásával folyton változik, így kell egy további áramkör, ami megkeresi a maximumot. Jellemz?en az inverter vagy a töltésvezérl? rendelkezik erre szolgáló algoritmussal (ez a folyamat az MPP követés, azaz MPP-tracking).

MPP tracking

Maximum munkapont keresés – hálózatra kapcsolt inverterek rendelkeznek ezen funkcióval, folyamatosan figyeli a napelem feszültségét, áramát és tartja a napelemekb?l maximálisan kivehet? teljesítményt.

Napelem

A napelem egy olyan villamos eszköz, amely a Nap sugárzását közvetlen elektromos energiává alakítja át a fényelektromos jelenség alkalmazásával. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretét?l, a sugárzás intenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögét?l.

Napfény spektrum

Az a jelleggörbe, amely a napfény hullámhossza vagy frekvenciája függvényében megadja a sugárzás intenzitását. A napfény spektrum folytonos függvény, maximuma a látható fény zöld szín? tartományában van.

Napfénytartam

Egy éven belüli átlagos id?szak, amikor a szóban forgó területet (felületet) direkt sugárzás éri. Ha a napsugárzás intenzitása 120 W/m2 felett van, azt mondjuk, süt a Nap. Maximuma júliusban, minimuma decemberben van. A napfénytartamot ennek megfelel?en óra/év dimenzióban adjuk meg.

Napszögek

A Nap égbolti helyzetét meghatározó napazimut (?) és napmagasság (?) fokokban.

Nappálya (Ekliptika)

Az éggömbb?l a Föld Nap körüli pályájának síkjával kivágott f?kör, amelynek mentén a Nap évi látszólagos mozgását végzi. Vagyis az a képzelt pálya, melyet a Nap huszonnégy óra alatt átfutni látszik.

Nappályadiagram

A Nap látszolagos égbolti mozgását bemutató diagram a napfénnyel kapcsolatos tervezési m?veletek céljára.

Napforduló

Az év kitüntetett id?pontjai. Napéjegyenl?ség, a tavaszi napforduló március 21-én és az ?szi napforduló szeptember 23-án van. A nyári napforduló, amikor a leghosszabb a nappal, június 21, és a téli napforduló, amikor a legrövidebb ideg tartózkodik a Nap a horizont fölött, december 21-én következik be.

Napéjegyenl?ség

Amikor a Nap azonos ideig tartózkodik a horizont fölött és alatt: március 21-én és szeptember 23-án. Egy adott földrajzi helyen a Nap legnagyobb égbolti magasságát ezeken a napokon megkapjuk, ha 90?-ból levonjuk a kérdéses helység földrajzi szélességét. Például napéjegyenl?ség idején a Nap Budapesten: 90° – 47° 30′ = 42° 30′ magasságban all a horizont fölött.

NOCT (Normal Operating Cell Temperature)

A standardtól (25°C) eltér?, üzemi cellah?mérséklet, ami 800 W/m2 besugárzott fény, 1m/s szélsebesség és 20°C környezeti h?mérséklet esetén értend?. A gyártók sokszor erra a körülményekre is megadják a villamos paramétereket a modul adatlapján.

Performance Ratio (PR)

A PR-érték a napelemes rendszer teljesítményképességét adja meg, a modulok hatásfokától és felállítási helyükt?l függetlenül.

Quaschning 75%-os PR-értéket ad meg egy jó rendszerre és egy nagyon jó rendszerre PR>80%-ot. Az inverterek további technikai fejl?désének és az ezzel együttjáró hatásfoknövekedésüknek köszönhet?, hogy már jelenleg is található 80%-os PR érték? fotovoltaikus rendszer.

PV (Photo Voltaik)
A fényelektromos jelenségen alapuló villamos energiatermelés általános rövidítése.

Rögzít? rendszerek

A modulok elhelyezhet?k sík felületre (talaj, síktet?) vagy ferde alapra (jellemz?en tet?). A be- és felépítést erre a célra kifejlesztett, moduláris megoldások segítik. Lényeges tulajdonság a korrózió- és id?állóság, valamint az elmozdulás-mentes rögzítés és az ergonómikus megjelenés.

Szelén

A szelénnek több allotrop módosulata létezik, ezek közül a két legjelent?sebb a vörös szelén és a szürke szelén. Létezik még amorf vörös és fekete szelén is. A vörös szelén tulajdonságai a kénhez hasonlítanak. A szürke, fémes jelleg? módosulat rossz elektromos vezet? (félvezet?) tulajdonságú. De vezet?képessége fény hatására az ezerszeresére is megnövekszik. Koncentrációja a földkéregben 0,8 ppm.

Szennyezett leveg?

A kipufogógázok miatt a leveg? nitrogén-dioxid tartalma az ideális 0,000002%-os tartalom felett van. A vegyületek napfény hatására, fotokémiai szmogot és ózont hoznak létre, ami asztmát okozhat. A gépjárm?vek ólom-tetraetilt és szén-monoxidot bocsátanak ki, de súlyos probléma a szálló por kibocsátása is. A WHO becslése alapján évente 700 ezerrel kevesebb ember halna meg a fejl?d? országokban, ha ezeket a leveg?szennyez?ket kivonnák a forgalomból. A Világbank 2020-ra több, mint 816 millióra teszi a motoros járm?vek számát, szemben a 1990-es 580 milliós adattal.

Szilícium, cella

Kémiai elem, amely félvezet? vegytiszta állapotban a napelem alapanyaga; a bel?le vágott szelet a cella. A cella két felülete között fény hatására töltés-szétválasztás történik, potenciálkülönbség alakul ki. Jellemz?en több cella egy keretben és villamosan összekapcsolva alkot egy napelemet illetve modult.

STC (Standard Test Conditions)

Azon mérési körülmények együttese, amelyek biztosítása mellett megállapítják a napelem modulok által produkált villamos paramétereket, úgy mint feszültség, áram és ezekb?l számítva a teljesítmény, hatásfok (AM = 1,5 légszennyezettség, E = 1.000 W/m2 besugárzott energia, és T = 25 °C modulh?mérséklet).

String

Több, azonos típusú és teljesítmény? napelem modul összekapcsolásából álló villamos hálózat. Egy-egy több kW-os inverter több stringet tud bemenetein fogadni, míg a kisebb teljesítmény?ek csak egyet.

Sugárzott energia

A valamely sugárzó által optikai sugárzás formájában kisugárzott energiát sugárzott energiának nevezzük. Optikai sugárzásnak megállapodás szerint az elektromágneses sugárzás 100 mm-t?l 1mm hullámhossz-értékig terjed? tartományát nevezzük. Ez a tartomány felosztható UV-C, UV-A, látható, IR-A, IR-B és IR-C tartományokra (UV=ultraibolya, IR=infravörös). A látható színképtartomány a 380 mm-t?l 780 mm-ig terjed? intervallum. A napelemeknél általában csak az UV-A (315 mm-380 mm), az IR-A (780 mm – 1.400 mm) és hangsúlyozottan a látható színképtartományokkal kell számolni.

A sugárzott energia jele általában Q, mértékegysége a Joule: [Q]=J.

Sugárzott teljesítmény

A sugárzott teljesítmény a sugárzott energia idö szerinti deriváltja. Jele ?, Definíciós egyenlete: ?dQ / dt. Mértékegysége: [?] = J/s = W.

Tellúr

A tellúr (szürke, ezüst szín?) ritkán fordul el? a földkéregben, a koncentrációja mindössze 0,01 ppm (Reiser F.K.M. 2009) – ám ennek ellenére úgy t?nik, hogy hosszú évtizedekre elegend? készlet áll még bel?le rendelkezésre. Felhasználása leginkább a napelemek iránti b?vül? kereslet miatt növekszik. Éves felhasználása kb. 1.300 to, miközben újrafeldolgozásával 430 tonnányi kerül vissza a gazdaságba (Green, M.A. 2006).

Termikus sugárzás

A testek h?mérsékletükt?l függ? összetétel? elektromágneses energiát sugároznak ki, amelyet termikus sugárzásnak nevezünk. A Nap közel 6.000 K (Kelvin) h?mérsékleten sugárzó égi test.

Tiszta leveg?

A tiszta leveg? 78% nitrogént, 21% oxigént és tizenegy fajta egyéb gázt és vegyületet tartalmaz.

Töltésszétválasztás

A félvezet? belsejében a diffúzió vagy “sodródás” hatására az elektronok és a lyukak szétválnak a pn-átmenet tértöltési tartományában, vagy két anyag heteroátmenetében. Más szétválasztási mechanizmusok is ismertek, például az elektronok nagyon vékony szigetel? rétegen való áthaladása (“alagút effektus”). A festékanyag cellák esetén a töltésszétválasztás a gerjesztett elektron töltésének átvitelét jelenti egy nagy sávszélesség? félvezet? (pl. TiO2) vezetési sávjában.

Töltésvezérl?

Szigetüzem? rendszereknél alkalmazott eszköz, mely az akkumulátor(ok) töltését és kisütését szabályozza. Optimális tölt?áramot és feszültséget állít be, megakadályozza a mélykisülést és a túltöltést egyaránt.

Tracker (traker vagy forgató)

Egy- vagy két tengely mentén forgatható, a nap aktuális állását követ?, automatikus üzem? eszközök a felszerelt napelemek hozamának növelésére.

Túlfeszültség
Az az eset, amikor a villamos berendezés kapcsain nagyobb feszültség jelenik meg mint az üzemi (hálózati) feszültség. Ez keletkezhet villámlás, elektromágneses csatolás, indukció és statikus hatások következtében. Ezen hatások károsak a villamos berendezések számára, így védekezni szükséges ellene.

Túlfeszültség védelem

Naper?m? esetén els?sorban a villámlás okozta túlfeszültség esetével kell foglalkoznunk. A rendszer és az ingatlan védelme szempontjából hatékony megoldás az inverterek el?tt, a DC vezetékeket egyenként túlfeszültség-levezet? berendezéssel ellátni.

Ultraibolya fény

A napfényspektrum kis hullámhosszúságú (nagy frekvenciájú) tartománya. Nagy energiájú fotonokból áll.

Valós napid? (valós id?) (ang.: ET, equation of time)

Helyi középid? + id?kiegyenlítés. A Föld egyenetlen pályamozgásából id?eltérés keletkezik. Pontos napállás meghatározáshoz szükség van az óraid? csillagászati pontosságú megközelítése. Ehhez a közepes napid?t helyesbíteni kell pl. az alábbi id?kiegyenlítés diagramban megadott hasonló értékekkel. A kiigazításra csak ritkán lehet szükség a gyakorlatban. Csak olyankor, ha nagy az id?eltérés a közepes napid?höz képest. A valós napid? szerinti napállás szögeit a kiigazított id? szerint kell megállapítani. A diagram Felgy?re érvényes id?kiegyenlités értékeit tartalmazza. A közepes napid?höz az óraperceket el?jel helyesen kell hozzáadni, hogy valós napid?t kapjunk.

 

Valós id? = közepes napid? + id?kiegyenlítés

Zenitszög

A zenit szög ?z a függ?leges és a Naphoz húzott egyenes által bezárt szög, vagyis a vízszintes felületre érkez? sugárzás beesési szöge. Adott id?ben meghatározható a megfigyel? pozíciója a Földön, ezt nevezik a megfigyel? zenitjének. Ez a pont metszéspontja a megfigyel? helye földfelszíni normálisának és az égi mez?nek. A megfigyel? horizontja egy nagy kör, egy olyan sík, amely átmegy a Föld középpontján, és amelynek határát a zenit és a Föld normálisának a metsz?vonala jelenti. A zenit szög ?z tehát az a szög, amely a lokális zenit valamint a Nap és a megfigyel? által meghatározott egyenes egymással bezár. Ezen szög értéke 0° és 90° között változhat. Napmagasság szöge (?), a Napnak szögben kifejezett magassága a megfigyel? horizontjából, vagyis a vízszintes és a Naphoz húzott egyenes által bezárt szög értéke, 0° és 90° között található és komplementere a zenit szögnek, tehát ?= 90°- ?z. Nap azimut szöge (?s), vízszintes síkon a napsugár vetületének a szögelmozdulása, délr?l keletre negatív, míg délr?l nyugatra pozitív. A gömbháromszögtan alapján a koszinusz tétel segítségével a következ? összefüggés írható fel a Nap és a horizontális felszín között:

Cos ?z = sin ?*sin ?+cos ?*cos ?*cos ?=sin ?

ahol ?za zenit szög, ? a deklináció, ? pedig a földrajzi szélességi fok.

A Nap azimut szöge az alábbi összefüggéssel határozható meg:

A fenti összefüggések geometriai értelmezését az alábbi ábra szemlélteti.

A napgeometria helyzetével kapcsolatos szögek.

 

Zónaid?

Meghatározott földrajzi kiterjedésben, megegyezés alapján egységesen használt, “pontos id?” néven ismert óraid?. A zónaid? a grinicsi középid?höz (G.M.T. Greenich Mean Time) mérten, a 0°-os hosszúságtól kelet felé 15°-ként egy órával növekszik, nyugat felé egy órával csökken. A zónák földrajzi kiterjedése az id?meridiánoktól kelet-nyugati irányban elvileg 7,5°-7,5°, de ett?l a zónaid? használat politikai határonként eltérhet. A zónákat római számmal jelölik. Például Magyarorszag az I. keleti zónában helyezkedik el és ezért a GMT id?höz a zónán belül egységesen egy órát hozzáadnak. Ebben a zónában a Nap állása az égbolton délben csak a 15° keleti hosszúságon felel meg a csillagászati közepes napid?nek. Ett?l a hosszúságtól kelet fele haladva hosszúsági fokonként 4 id?percet hozzá kell adni az óraid?höz és négyet le kell vonni ha nyugat felé haladunk, a Nap égbolti helyzetének közepes napid?ben való meghatározásához.

Szolárterme / Szolártermia

Szolárterme / Szolártermia: Mindkét kifejezés használatban van és alatta a Napenergia  hasznosítható termikus energiává történ? átalakítását értjük.

Báriumgetter – A getter kémiailag reagáló anyag, amely a vákuum lehet? leghosszabb ideig történ? fenntartását szolgálja. A getter felületén lév? atomokkal közvetlen kémiai kötésbe lépnek a gázmolekulák, vagy szorbciós folyamat által lesznek lekötve a gázmolekulák. Így „be lesznek fogva” a gázmolekulák. Az ismert elektromos fénycsövekben gyakran alkalmaznak ehhez bárium ötvözeteket. Elterjedt getter anyagok még a fémbárium mellett a bárium—alumínium ötvözetek és a fémmagnézium.

barium-getter

 

 

 

 

 

 

 

Síkkollektorok – síkollektornak nevezünk egy napkollektor típust, amelynek f? jellemz?je a Nap felé fordított lapos, sík abszorbeáló felület (nincs hajlítási íve és nincs koncentrálás).

Flachkollektor

 

 

 

 

 

 

 

Heatpipe technológia – Egy h?közvetít? f?t?cs?, vagy h?cs? (angol. heat pipe), amely egy anyag elpárolgási h?jét kihasználva lehet?vé teszi a magas h?áramlási s?r?séget, feladata a vákuumcs?ben keletkez? h?energia elszállítása és azt egy h?cserél?n keresztül a gy?jt?cs?nek, ill. az abban cirkuláló h?átadó közegnek (víz, fagyálló folyadék) átadja. Tehát így kis keresztmetszetre nagy mennyiségü h?t tudunk elszállítani.

Heat pipe Technologie

 

 

 

 

 

 

 

Alacsony energiafogyasztású háztartás– Alacsony energiafogyasztású háztartásnak nevezzünk egy az új építésü épületeknél, de a régi épületek szanálása után is bizonyos mértékig érvényesül?, el?re maghatározott energiastandardot.

Niedrigenegiehaus

 

 

 

 

 

 

 

Cs?kollektorok– A vákuumcsöves kollektor a termikus napkollektorrendszerek egyik felépítési típusa és azok egyik eleme. Víz vagy víz-fagyálló-keverékek felmelegítésére szolgál.

Csökollektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vákuum– A vákuumot köznyelvben általában légmentes térnek nevezzük (pl.: légmentes, vákuumos csomagolás). A technikában és a klasszikus fizikában is használatos ez az értelemszerü kifejezés: A vákuum egy olyan nyomás alatt lév? közeg térbeli térfogatállapota, amikor a benne lév? nyomás sokkal alacsonyabb, mint a normál körülmények közötti atmoszféra standard légnyomása. Extrém alacsony abszolút nyomások esetében nagy-, ultra nagy- vagy extrém nagy vákuumról beszélünk. A valóságban azonban még soha nem figyeltek meg „tökéletes vákuumot”, de ilyen szintü mesterséges vákuumot sem és a kvantumelmélet szerint ez nem is lehetséges.

H?igény biztosítás– egy épület h?igényének szükségletét különböz? építési intézkedésekkel lehet megváltoztatni.

H?szivattyú: A h?szivattyú egy gép, amely egy alacsony h?mérséklettel rendelkez? tárolóból (általában a környezetb?l) technikai munka segítségével termikus energiát képes felvenni és ezt – a meghajtó energiával együtt – használati h? formájában egy magasabb h?mérseklettel felf?tend? rendszernek tovább adja.

Höszivattyú müködési elve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akusztikus szigetel? anyagok– Az akusztika fontos része a zajcsökkentés érdekében.

Anti-legionella-kapcsolás – Egy melegvizet el?állító f?tési rendszerben lév? antilegionella kapcsolás feladata, hogy bizonyos id?szakonként (pl. hetente egyszer) 70°C-ra felfuttatja a tározóban lévö melegvíz h?mérsékletét.

Arretálás – Az arretáló egy mechanikus egység mozgó elemek biztos lerögzítésére vagy egy mechanikai folyamat mozgó alkatrészek lerögzítésére.

Kiegyenlít? tartály – Kiegyenlít? vagy nyomáskiegyenlít? edények/tartályok a hidraulikus rendszerek komponensei, amelyeket a hidraulikfolyadék térfogatingadozásának kompenzálására alkalmaznak.

Druckausgleichbehälter2

 

 

 

 

 

 

 

CO2– kibocsátás – CO2, azaz széndioxid egy belélegzéskor enyhén savanykás, nem éghet?, színtelen- és szagtalan üvegházhatású gáz.

COP- értékek – A teljesítményszám ?, azaz jóságfok, (angol nevével is ismeretes Coefficient of Performance, COP), Ez a mér?szám a h?szivattyúk és a h?t?rendszerek hatékonyságának fontos mutatója és a használható h?- vagy h?tési teljesítmény valamint a befektetett teljesítmény közötti arányszám.

Fojtószelep – A fojtószelep egy beállítható, a szelep által lesz?kített része a vezetékrendszernek.

Drosselventil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiaszámláló – Egy integrált mér?m?szer a szállított és az elfogyasztott elektromos energia érzékelésére, mérésére, tehát az elektromos munkát méri.

Exponált területek – védetlen helyek bizonyos nyitott (természetes növényzetek, beépítettségek miatt nem behatárolt) terepeken.

Nagy hatékonyságú szivattyú– Egy magas hatékonyságú h?keringtet? szivattyú felismeri a vezetékben lév? víz nyomásváltozását és úgy reagál rá, hogy teljesítményfelvételét a megváltozott nyomásviszonyokhoz igazítja.

Hidraulika– a technikában a folyadékkal történ? jel-, er?- és energiaátvitel alkalmazását értjük.

Kondenzátum levezet?– a kondenzátum levezet?k (kondensomatnak is nevezik) azok olyan szabályozó armatúrák, amelyek önmaguktól levezetik a g?zvezetékekben és az átalakítási folyamatok alatt keletkez? kondenzátumokat egy erre, legtöbbször párhuzamosan szerelt cs?vezetékekbe anélkül, hogy jelent?sebb mértékben vízg?z elveszne a vezetékekb?l.

Kondensatableiter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondenzátor– egy passzív elektromos épít? elem, amelynek tulajdonsága  az elektromos töltés tehát energia tározása.

Permanent Performance Control– a h?szivattyú optimális s?rítési fordulatszámának ellen?rzése, amely az optimális hatékonysági fok hozzáalakítását biztosítja és a bels? h?mérsékletvezérlést szolgálja.

Puffertartály – a puffertartály (puffertároló, vagy melegvíz tároló) egy teljesen h?szigetelt víztartály, amely a lakóépület f?t?kazánjának pillanatnyilag nem igényelt fölösleges h?energiáját felveszi, azaz tárolni tudja.

Pufferbehälter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszatér? h?mérséklet – A rendszerb?l visszafolyó médium (pl. víz) h?mérsékletét visszatér? h?mérsékletnek nevezik.

Zajszigetel? burkolat– A leveg?-víz h?szivattyúk zajkibocsátásának csökkentését szolgáló szigetelés.

Hangnyomás szint csökkentés –a zajforrást / gépezetet zajszigetel? borításokkal vagy annak teljeskör? zajszigetel? burkolattal ellátó, a környezet védelmének érdekében alkalmazott eljárás (angol. Sound Pressure Level, mértékegysége dB, gyakran SPL-nek is nevezik).

Öndiagnózis – hibajelentésként a rendszer képerny?jén megjelen? technikai probléma.

TÜV – bejegyzett M?szaki Ellen?rz? és Szolgáltató Egyesület. Ezek feladata a technika biztonsági ellen?rzése, különösen azoknál is, amelyeknél állami törvények és el?írások lettek meghatározva.

Elpárologtató – A folyamattechnikában alkalmazott párologtató feladata a folyadék g?zhalmazállapotba való átalakítása.

Verdampfer

 

 

 

 

 

 

 

Nyomásszabályozás – A nyomásszabályozó egység feladata a nyomás és a szállított mennyiségek hozzáigazítása a fogyasztórendszer változó igényeihez.

El?remen? h?mérséklet – El?remen? h?mérsékletnek nevezzük az egy rendszernez vezetett médium (pl.:víz) h?mérsékletét.

H?cserél? egység – h?cserél? egységnek nevezzük a h?tésre és f?tésre szolgáló vagy a távf?téses rendszerek egyik alállomását, amely feladata a h?átadás és az energia visszanyerése.

Wärmtauscher

 

 

 

 

 

 

 

Hatékonysági fok – Az energiaátalakítások, de az energiaátvitelét is leíró hatékonysági nagyság számbeli értékben kimutatott fogalma.

 Hirdetés